สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านแผนผัง คือ การแสดงรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ โดยการย่อหรือการขยายขนาดลงบนกระดาษ มีลักษณะเป็นภาพที่มองจากด้านบน นิยมใช้แสดงบริเวณพื้นที่ที่มีขนาดเล็กไม่ใหญ่มาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/7อธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการอ่านแผนผังได้

2. อ่านแผนผังได้

3. บอกประโยชน์ของการอ่านแผนผังได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง อ่านแผนผัง

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 11 เที่ยวทั่วไทย ก้าวไกลศึกษา
ชั่วโมง เที่ยวทั่วไทย ก้าวไกลศึกษา
เรื่อง อ่านแผนผัง 20 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)