สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านแผนที่ด้วยการทำความเข้าใจมาตราส่วน สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในแผนที่จะช่วยให้เราอ่านข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/7อธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนที่ได้

2. อ่านข้อมูลจากแผนที่การท่องเที่ยวได้

3. เห็นประโยชน์ของการอ่านแผนที่

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง มาเที่ยวประจวบบ้านพี่

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 11 เที่ยวทั่วไทย ก้าวไกลศึกษา
ชั่วโมง เที่ยวทั่วไทย ก้าวไกลศึกษา
เรื่อง มาอ่านแผนที่ 19 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)