สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สัญลักษณ์คือสิ่งที่กำหนดขึ้น เพื่อบอกความหมายแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การรู้ความหมายและอ่านสัญลักษณ์ได้จะทำให้เราปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/7 อธิบายความหมายของข้อมูล  จากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของสัญลักษณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้

2. อ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้

3. เลือกใช้สัญลักษณ์ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้แก้ปัญหาได้

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง สัญลักษณ์สื่อภาษา

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 11 เที่ยวทั่วไทย ก้าวไกลศึกษา
ชั่วโมง เที่ยวทั่วไทย ก้าวไกลศึกษา
เรื่อง สัญลักษณ์สื่อภาษา 18 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)