สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนเรื่องจากภาพเป็นการเขียนถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจากภาพ โดยอาศัยจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดเป็นเรื่องที่น่าสนใจและให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/8  เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์

ป. 6/9  มีมารยาทในการเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการเขียนเรื่องจากภาพได้

2. เขียนเรื่องจากภาพได้อย่างสร้างสรรค์

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง การเขียนเรื่องจากภาพ

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 11 เที่ยวทั่วไทย ก้าวไกลศึกษา
ชั่วโมง เที่ยวทั่วไทย ก้าวไกลศึกษา
เรื่อง เขียนเรื่องจากภาพ 14 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)