สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดเพื่อแสดงความรู้ ความเข้าใจ เป็นลักษณะการพูด ที่ผู้พูดจะต้องนําเสนอความรู้ ความคิดเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้จากการฟังและดู ถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้รับสารที่เป็นประโยชน์อย่างเข้าใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/1 พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูได้

2. พูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูได้

3. เห็นความสำคัญของการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดู

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง พูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องสารคดีการท่องเที่ยว

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 11 เที่ยวทั่วไทย ก้าวไกลศึกษา
ชั่วโมง เที่ยวทั่วไทย ก้าวไกลศึกษา
เรื่อง พูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดู 13 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)