สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านสารคดีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้สาระความรู้และความเพลิดเพลิน  ดังนั้นผู้อ่านควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ศึกษาความสัมพันธ์ของเนื้อหาสาระ  การใช้ภาษา  และเจตคติของผู้เขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/3 อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลาย   โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการอ่านจับใจความจากเรื่องที่อ่านได้

2. จับใจความจากเรื่องที่อ่านได้

3. เห็นความสำคัญของการอ่านจับใจความสำคัญ

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง อ่านจับใจความจากสารคดีการท่องเที่ยว

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 11 เที่ยวทั่วไทย ก้าวไกลศึกษา
ชั่วโมง เที่ยวทั่วไทย ก้าวไกลศึกษา
เรื่อง อ่านสารคดี 12 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)