สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาชนิดและหน้าที่ของคำ จะช่วยทำให้เข้าใจโครงสร้างประโยค อันจะส่งผลต่อความเข้าใจในเรื่องการสื่อความหมาย และทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพตามต้องการ การศึกษาชนิดและหน้าที่ของคำจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนหลักภาษาไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1 ป.6/1 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกลักษณะของคำทั้ง 7 ชนิดได้

2. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคได้

3. เห็นความสำคัญของการใช้คำในการสื่อสารได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง วิเคราะห์ชนิดหน้าที่ของคำ

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 10 นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง
ชั่วโมง นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง
เรื่อง วิเคราะห์ชนิดหน้าที่ของคำ 6 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)