สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การวิเคราะห์วรรณกรรมด้านการใช้ภาษา การนำเสนอเนื้อเรื่อง และการสะท้อนทางด้านสังคม จะทำให้เราเห็นคุณค่าของวรรณกรรมที่เราจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 5.1  ป.6/3  อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง   

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการอธิบายคุณค่าของวรรณคดีหรือวรรณกรรมได้

2. อธิบายคุณค่าของเรื่องนิทานทองอินตอนนากพระโขนงที่สองได้

3. เห็นคุณค่าของการนำข้อคิดจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 6 เรื่อง อธิบายคุณค่าจากเรื่องที่อ่าน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 10 นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง
ชั่วโมง นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง
เรื่อง การอธิบายคุณค่าของเรื่อง 29 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)