สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง เป็นการอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของ ตัวละคร โดยแสดงความคิดเห็นเชิงบวก และเชิงลบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 5.1  ป.6/1  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี  หรือวรรณกรรมที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้

2. แสดงความคิดเห็นจากเรื่องนิทานทองอินตอนนากพระโขนงที่สองได้อย่างมีเหตุผล

3. เห็นประโยชน์ของการพูดแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 10 นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง
ชั่วโมง นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง
เรื่อง แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 28 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)