สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฝึกฝนการอ่านจับใจความตามหลักการอ่านจับใจความจากเรื่อง นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง ทำให้เข้าใจสาระสำคัญของเรื่องได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และการมีมารยาทในการอ่านเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ควรมี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1  ป.6/3  อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

          ป.6/9   มีมารยาทในการเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้

2. อ่านจับใจความสำคัญ เรื่อง นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สองได้

3. เห็นความสำคัญของการอ่านจับใจความสำคัญและมีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 3 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 10 นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง
ชั่วโมง นิทานทองอิน ตอน นากพระโขนงที่สอง
เรื่อง การอ่านจับใจความ 23 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)