สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประโยคประกอบไปด้วยภาคประธาน และภาคแสดง ที่มีลักษณะเป็นประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน การรู้จักส่วนประกอบและลักษณะของประโยคชนิดต่าง ๆ จะช่วยให้เรามีความรู้หลักการในการสร้างประโยคและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/4 ระบุลักษณะของประโยค

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อนได้

2. แต่งประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อนได้

3. เห็นความสำคัญของการใช้ประโยคได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง ลักษณะของประโยค

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 9 อ่าน พูด คิด พิจารณา
ชั่วโมง อ่าน พูด คิด พิจารณา
เรื่อง ลักษณะของประโยค 20 พ.ย. 66 (มีใบงาน)