สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสื่อสารเพื่อให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจตรงกัน ต้องเลือกใช้ประโยคให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ในการสื่อสารทั้งประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถามประโยคคำสั่ง ประโยคขอร้อง และประโยคแสดงความต้องการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/4 ระบุลักษณะของประโยค

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารได้  

2. แต่งประโยคเพื่อการสื่อสารได้

3. บอกประโยชน์และความสำคัญของประโยคเพื่อการสื่อสาร

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 9 อ่าน พูด คิด พิจารณา
ชั่วโมง อ่าน พูด คิด พิจารณา
เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร 16 พ.ย. 66 (มีใบงาน)