สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย แสดงถึงภูมิปัญญาทางภาษาของคนไทยในการนำมาใช้เปรียบเทียบสำหรับการดำเนินชีวิต ควรที่เราช่วยกันรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/6 วิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพย และสุภาษิต

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะของสำนวนที่เป็นสุภาษิต และคำพังเพยได้  

2. ใช้สำนวนที่เป็นสุภาษิต และคำพังเพยประกอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้

3. เห็นคุณค่าของสำนวนที่เป็นสุภาษิต และคำพังเพย

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง ฉันรักสำนวนไทย

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 9 อ่าน พูด คิด พิจารณา
ชั่วโมง อ่าน พูด คิด พิจารณา
เรื่อง วิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวน (2) 15 พ.ย. 66 (มีใบงาน)