สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนโน้มน้าวใจหรือการเขียนโฆษณา ต้องมีหลักการและเหตุผล ที่เป็นความจริงถูกต้องตามหลักการเขียนโน้มน้าวใจ และมีมารยาทในการเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/2 เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม

ป. 6/9 มีมารยาทในการเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการเขียนโฆษณา คำเชิญชวน และสารโน้มน้าวใจได้

2. เขียนโฆษณา คำเชิญชวน และสารโน้มน้าวใจได้

3. บอกประโยชน์ของการเขียนโฆษณา คำเชิญชวน และสารโน้มน้าวใจได้

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง การเขียนโน้มน้าวใจ

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 9 อ่าน พูด คิด พิจารณา
ชั่วโมง อ่าน พูด คิด พิจารณา
เรื่อง การเขียนโน้มน้าวใจ 13 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)