สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดจะต้องคัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทยอย่างถูกต้อง สวยงาม  และมีมารยาทในการเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และครึ่งบรรทัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได้

2. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได้

3. บอกความสำคัญของการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได้

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง คัดลายมือ ยึดถือพระบรมราโชวาท

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 9 อ่าน พูด คิด พิจารณา
ชั่วโมง อ่าน พูด คิด พิจารณา
เรื่อง คัดลายมือ 9 พ.ย. 66 (มีใบงาน)