สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดู เป็นการแสดงความเข้าใจจุดประสงค์ ของเรื่องที่ได้ฟังและดู อย่างมีมารยาทในการพูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/1 พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู

ป. 6/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจได้

2. พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจากการฟัง และการดูได้

3. บอกความสำคัญของการพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ

การวัดผลและประเมินผล

พูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากการฟังและดู

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 9 อ่าน พูด คิด พิจารณา
ชั่วโมง อ่าน พูด คิด พิจารณา
เรื่อง การพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดู 6 พ.ย. 66