สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วรรณกรรมร่วมสมัยมีความรู้และมีคุณค่า สามารถนำความรู้ที่ปรากฏในวรรณกรรมร่วมสมัย มาปรับใช้ในชีวิตจริงได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/3  อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิต

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการแสดงความคิดเห็นจากวรรณกรรมร่วมสมัยได้

2. แสดงความคิดเห็นจากการอ่านวรรณกรรมร่วมสมัยได้

3. เห็นคุณค่าของการอ่านวรรณกรรมร่วมสมัย

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง แสดงความคิดเห็นจากวรรณกรรมร่วมสมัย

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 9 อ่าน พูด คิด พิจารณา
ชั่วโมง อ่าน พูด คิด พิจารณา
เรื่อง วรรณกรรมร่วมสมัย (1) 1 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)