สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหยิบลูกปัดจากกล่องพลาสติกครั้งละหนึ่งเม็ดแล้วนำ มาเข้าคู่กัน เปรียบได้กับการเข้าคู่ของแอลลีล
ในการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์และเมื่อหยิบซ้ำ หลาย ๆ ครั้งจะพบว่าอัตราส่วนของจีโนไทป์ TT : Tt : tt ใกล้เคียง
กับ 1 : 2 : 1 และอัตราส่วนของลักษณะต้นสูง : ต้นเตี้ย ใกล้เคียงกับ 3 : 1 เช่นเดียวกับผลการทดลองผสมพันธุ์ต้นถั่วของเมนเดล ในการหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์เราสามารถใช้แผนภาพเพื่อใช้คำนวณหาได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

- คำนวณอัตราส่วนโอกาสการเข้าคู่กันของแอลลีลและลักษณะปรากฏของรุ่นลูก

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 - คำนวณอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูก

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

          - บันทึกผลการทำกิจกรรม การตอบคำถามท้ายกิจกรรมและการอภิปราย เกี่ยวกับโอกาสการเข้าคู่ของ

แอลลีล และลักษณะที่ปรากฏในรุ่นลูกจากการผสมพันธุ์ของพ่อแม่

          - การใช้จำนวน จากบันทึกผลการทำกิจกรรมโอกาสการเข้าคู่ของแอลลีล และบันทึกผลการทำกิจกรรม
เพื่อหาอัตราส่วนการเกิด

เครื่องมือ

          1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การคำนวณหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์โดยใช้แผนภาพ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (Rerun)
ชั่วโมง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง โอกาสเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก (3) 27 ต.ค.66 (มีใบความรู้)