สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเข้าคู่กันของแอลลีลในเซลล์สืบพันธุ์ เมื่อมีการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย ซึ่งมีโอกาส

การเข้าคู่กันหรือจีโนไทป์มี 3 แบบ คือ TT : Tt : tt = 1 : 2 : 1 จึงมีฟีโนไทป์ในอัตราส่วนระหว่าวต้นสูงต่อต้นเตี้ย 3:1

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้
 - อธิบายอัตราส่วนโอกาสการเข้าคู่กันของแอลลีลและลักษณะที่ปรากฏในรุ่นลูก
ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
- คำนวณอัตราส่วนโอกาสการเข้าคู่กันของแอลลีลและลักษณะที่ปรากฏในรุ่นลูก

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

          ให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง โอกาสการข้าคู่ของแอลลีลเป็นเท่าใด จากการคำนวณอัตราส่วนโอกาสการเข้าคู่กันของแอลลีลและลักษณะที่ปรากฏในรุ่นลูก

เครื่องมือ

          1. ใบกิจกรรมที่ 1 โอกาสการข้าคู่ของแอลลีลเป็นเท่าใด
          2. ใบงานที่ 1 โอกาสการข้าคู่ของแอลลีลเป็นเท่าใด

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (Rerun)
ชั่วโมง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง โอกาสเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก (2) 24 ต.ค.66 (มีใบงาน)