สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาของเมนเดลทำให้พบว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตถูกควบคุมด้วยยีน ยีนจะอยู่เป็นคู่ในเซลล์ร่างกาย
ยีนที่อยู่เป็นคู่นี้อาจมีรูปแบบเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ รูปแบบที่แตกต่างกันของยีน เรียกว่า แอลลีล (allele)
เมื่อแอลลีลเด่นและแอลลีลด้อยมาเข้าคู่กัน แอลลีลเด่นจะข่มแอลลีลด้อยไม่ให้ปรากฏลักษณะด้อยออกมาให้เห็น สิ่งมีชีวิตจึงแสดงลักษณะเด่นออกมา เรียกการข่มนี้ว่าการข่มอย่างสมบูรณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้
 - อธิบายสมมตฐานของเมนเดลและความสัมพันธ์ของยีนและแอลลีล
ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 - ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปข้อมูลที่ได้จากการทดลองของเมนเดล และลงข้อสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

การวัดผลและประเมินผล

 วิธีการ

          1. การอ่านใบความรู้ เรื่อง ยีนและแอลลีล จากนั้นตอบคำถามท้ายกิจกรรม

          2. ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปข้อมูลที่ได้จากการทดลองของเมนเดล และลงข้อสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

เครื่องมือ

          1. ผังความคิด เรื่อง ยีนและแอลลีล

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (Rerun)
ชั่วโมง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง การค้นพบของเมนเดล (2) 20 ต.ค.66 (มีใบความรู้)