สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมนเดลค้นพบการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในถั่วลันเตา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งจากการทดลองของเมนเดลค้นพบว่าในสิ่งมีชีวิตจะต้องมีสิ่งที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมนั้น และสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อ ๆ ไปได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้
 - อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลีลเด่นข่มแอลลีล
ด้อยอย่างสมบูรณ์ 
ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
- ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปข้อมูลที่ได้จากการทดลองของเมนเดล และลงข้อสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

การวัดผลและประเมินผล

 วิธีการ

          1. การอ่านใบความรู้ เรื่อง การทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาของเมนเดล จากนั้นตอบคำถามท้ายกิจกรรม

          2. ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปข้อมูลที่ได้จากการทดลองของเมนเดล และลงข้อสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

เครื่องมือ

          1. ใบงานที่ 1 เรื่อง ผลการทดลองผสมถั่วลันเตาของเมนเดล

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (Rerun)
ชั่วโมง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง การค้นพบของเมนเดล (1) 17 ต.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)