สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมหรือยีนทำหน้าที่กำหนดลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีนมีความสัมพันธ์กัน โครโมโซมประกอบด้วยดีเอ็นเอ บางช่วงของดีเอ็นเอเป็นยีน ดีเอ็นประกอบด้วยยีนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นโครโมโซมจึงมียีนอยู่เป็นจำนวนมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

 - อธิบายหน้าที่ของหน่วยที่กำหนดลักษณะพันธุกรรมหรือยีน

 - อธิบายความสัมพันธ์ของโครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

           - การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป โดยนำข้อมูลรหัสภาพที่แทนแบบจำลองของหน่วยกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมที่สุ่มได้มาเปรียบเทียบกับตารางแปลรหัสภาพและสรุปลักษณะของสุนัข

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

          1. การอภิปรายและตอบคำถามในชั้นเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน

          2. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปจากภาพวาดของสุนัขที่ได้จากการแปลรหัสภาพที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรม

เครื่องมือ

          1. ใบงานที่ 2 หน่วยกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมต่างกันส่งผลอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิต

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (Rerun)
ชั่วโมง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน(3) 17 ต.ค.66 (มีใบงานและใบกิจกรรม)