สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภายในเซลล์ของปลายรากหอมจะมีโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นท่อน ๆ คือ โครโมโซม ซึ่งจะเห็นชัดเจนอยู่ในเซลล์บางเซลล์เท่านั้น แต่บางเซลล์เห็นเฉพาะนิวเคลียสที่ติดสี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

- บรรยายลักษณะของโครโมโซมภายในเซลล์ของปลายรากหอม

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

- การสังเกต โดยสังเกตลักษณะของโครโมโซมผ่านกล้องจุลทรรศน์

การวัดผลและประเมินผล

 วิธีการ

          1. การบันทึกผลการทำกิจกรรม การตอบคำถามท้ายกิจกรรมเกี่ยวกับลักษณะของโครโมโซมในใบงานที่ 1

          2. การสังเกต จากภาพวาดหรือภาพถ่ายที่สังเกตจริงภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และบรรยายรายละเอียดลักษณะโครโมโซมที่เห็นตามความเป็นจริงโดยไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

          3. ความมุ่งมั่นอดทน จากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทำกิจกรรม โดยมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อในการตรวจหาและระบุตำแหน่งของโครโมโซมโดยใช้กล้องจุลทรรศน์

เครื่องมือ

          1. ใบกิจกรรมที่ 1 โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไร
          2. ใบงานที่ 1 โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (Rerun)
ชั่วโมง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน(1) 10 ต.ค. 66 (มีใบงาน)