สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนำความรู้เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมไปใช้ในการแก้สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงที่ไม่ซับซ้อน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถ

เขียน หรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตจริงที่ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงที่ไม่ซับซ้อนโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม

2. สื่อสารและสื่อความหมายในการอธิบายแนวคิดการแก้สถานการณ์ปัญหาในชีวตจริงที่     ไม่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม

3. เชื่อมโยงความรู้เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมมาใช้ในการวิเคราะห์ทำความเข้าใจและแก้ปัญหาในชีวตจริงที่ไม่ซับซ้อน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

              1. ตรวจใบกิจกรรม 6 : เลือกไม้ลดคายน้ำ

 2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

              3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

              1. ใบกิจกรรม 6 : เลือกไม้ลดคายน้ำ

              2. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

              3. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ปริซึมลอกลาย สร้างรายได้จากกระถาง Rerun
ชั่วโมง ปริซึมลอกลาย สร้างรายได้จากกระถาง
เรื่อง เลือกไม้ลดคายน้ำ (3) 25 ต.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)