สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สมบัติของเลขยกกำลัง

เมื่อ a และ b เป็นจำนวนใด ๆ ที่ไม่เท่ากับ 0   m และ n เป็นจำนวนเต็ม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถนักเรียนสามารถใช้บทนิยามและสมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลังมาใช้ในการหาค่าของเลขยกกำลัง

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. สื่อสารและสื่อความหมายโดยใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการหาค่าของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

2. ให้เหตุผลประกอบแนวคิดในการหาคำตอบเกี่ยวกับเลขยกกำลัง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจใบกิจกรรม 5 : เส้นทางฝึกวิทยายุทธ

2. ตรวจแบบฝึกหัด 7 : การดำเนินการของเลขยกกำลัง

3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

1. ใบกิจกรรม  5 : เส้นทางฝึกวิทยายุทธ

2. แบบฝึกหัด 7 : การดำเนินการของเลขยกกำลัง

3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฝึกกำลัง เพิ่มพลังสมอง Rerun
ชั่วโมง ฝึกกำลัง เพิ่มพลังสมอง
เรื่อง ฝึกฝนกำลังเพิ่มเติม (4) 24 ต.ค. 66 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัด)