สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญ ๒ ประการ ประการแรกเป็นเครื่องมือแสดงว่ามนุษย์สามารถรับรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ เกิดขึ้น มีอยู่ และเป็นไปในลักษณะใด ประการที่ ๒ เป็นเครื่องมือแสดงว่ามนุษย์รู้สึกและมีความคิด มีความเห็นต่อสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์และต่อตัวเองอย่างไร สิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์และมนุษย์รับรู้แล้วสื่อออกมาผ่านทางภาษาของมนุษย์เรียกว่า ข้อเท็จจริง ส่วนความรู้สึกและความคิดความเห็นของมนุษย์ที่ถ่ายทอดผ่านภาษาเรียกว่า ข้อคิดเห็นหรือทรรศนะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

ระบุลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

วิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในโคลงภาพพระราชพงศาวดาร
          ตอนพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต

ด้านคุณลักษณะ

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

สมรรถนะหลักที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

สมรรถนะหลัก

ผลที่ต้องการ

1. ความสามารถในการสื่อสาร 

สามารถสื่อสารได้อย่างมีวิจารณญาณ

2. ความสามารถในการคิด

๑. สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะ

๒. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ   - การตรวจใบงาน       

เครื่องมือ

- คำถาม   

- ใบงาน

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย (Rerun)
ชั่วโมง สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย
เรื่อง เล่าขานวีรชน (2) 27 ต.ค. 66 (มีใบงาน บทอ่าน)