สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอน พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต ประพันธ์ด้วยโคลงสี่สุภาพ จำนวน ๔ บท มีความโดดเด่นเรื่องการใช้คำน้อยแต่กินความมาก

ก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ และยังมีการเล่นสัมผัสพยัญชนะ ในบางบททำให้โคลงมีความไพเราะยิ่งขึ้น ตลอดจนสอดแทรกเกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์

คุณค่าทางสังคมและข้อคิดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายคุณค่าจากโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอน พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

วิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอน พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต

ด้านคุณลักษณะ

  1. ใฝ่เรียนรู้
  2. มุ่งมั่นในการทำงาน
  3. รักความเป็นไทย
  4. ซื่อสัตย์สุจริต
  5. มีวินัย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ   - การตรวจใบงาน       

เครื่องมือ

- คำถาม   

- ใบงาน

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย (Rerun)
ชั่วโมง สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย
เรื่อง เพิ่มพูนพงศาวดาร (5) 20 ต.ค. 66 (มีใบงาน)