สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอนพระสุริโยทัยขาดคอช้าง เป็นโคลงสี่สุภาพที่เล่าถึงศึกระหว่างอยุธยากับพม่า การถอดคำประพันธ์โคลงสี่สุภาพเพื่อศึกษา

รายละเอียดของเนื้อหาให้เกิดความเข้าใจจะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์และสะท้อนเนื้อหาในแง่มุมต่าง ๆ ต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

             ๑. บอกความหมายของคำศัพท์จากโคลงภาพพระราชพงศาวดารตอนพระสุริโยทัยขาดคอช้างได้

ด้านทักษะกระบวนการ

๑. ถอดคำประพันธ์จากโคลงภาพพระราชพงศาวดารตอนพระสุริโยทัยขาดคอช้างได้

๒. เขียนสรุปความรู้จากโคลงภาพพระราชพงศาวดารตอนพระสุริโยทัยขาดคอช้างได้

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

๓. รักความเป็นไทย

- คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

๑. ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

             ๒. มีมารยาทในการเขียน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการคิด

             ๒. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงาน        

เครื่องมือ

- คำถาม   

- ใบงาน

  - แบบประเมินผลการเรียนรู้ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย (Rerun)
ชั่วโมง สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย
เรื่อง เพิ่มพูนพงศาวดาร (2) 12 ต.ค. 66 (มีใบงาน)