สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    การแก้สมการที่มีความซับซ้อน การใช้สมบัติของการเท่ากันมาช่วย จะทำให้สามารถแก้สมการได้ง่ายและสะดวกขึ้น ซึ่งในการแก้สมการนั้นนักเรียนควรตรวจสอบคำตอบด้วยว่าคำตอบทำให้สมการเป็นจริงหรือไม่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ค 1.3  ม.1/1  เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้     

นักเรียนสามารถแก้สมการ โดยใช้สมบัติของการเท่ากัน พร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบ

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 กิจกรรม : สมการบิงโก

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 กิจกรรม : สมการบิงโก

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สมการสู่ชีวิต (Rerun)
ชั่วโมง สมการสู่ชีวิต
เรื่อง หาได้ ง่ายนิดเดียว (3) (มีกระดานบิงโก และบัตรสมการบิงโก)