สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาคำตอบของสมการ โดยวิธีลองแทนค่าตัวแปร

จะต้องหาจำนวนมาแทนตัวแปร แล้วทำให้สมการเป็นจริงจำนวนที่หามาได้นั้นจะเป็นคำตอบของสมการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ค 1.3  ม.1/1  เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้     

นักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบของสมการที่กำหนดให้โดยวิธีแทนค่าตัวแปร

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถให้เหตุผลในการจำแนกนิพจน์ที่เป็นสมการและไม่เป็นสมการ รวมถึงการจำแนกสมการที่เป็นจริงและไม่เป็นจริง

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจใบกิจกรรม 1 : จิ๊กซอว์ปริศนา

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 ใบกิจกรรม 1 : จิ๊กซอว์ปริศนา

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สมการสู่ชีวิต (Rerun)
ชั่วโมง สมการสู่ชีวิต
เรื่อง มาลองแทนค่ากัน (2) 31 ต.ค. 66 (มีใบกิจกรรม และจิ๊กซอว์ปริศนา)