สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  • เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน
  • การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารเศษส่วน
  • สมบัติของการบวกและการคูณเศษส่วน
  • การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ม.1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้     

นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของเศษส่วน  และสมบัติของการบวกและการคูณเศษส่วน ไปใช้ในการแก้ปัญหา

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับดำเนินการของเศษส่วน  และสมบัติของการบวกและการคูณเศษส่วน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจใบกิจกรรม 2 : ผลลัพธ์สร้างภาพ

8.1.2 การสังเกตการทำกิจกรรมและความถูกต้อง

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 ใบกิจกรรม 2 : ผลลัพธ์สร้างภาพ

8.2.2 แบบบันทึกการทำกิจกรรมผลลัพธ์สร้างภาพ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แต่ละส่วน ควรเป็นอย่างไร (Rerun)
ชั่วโมง แต่ละส่วน ควรเป็นอย่างไร
เรื่อง ผลลัพธ์ที่ได้ คิดง่ายจัง (8) 25 ต.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)