สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  • ผลบวกของจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวก จะได้เป็นจำนวนเต็มบวก
  • ผลบวกของจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบ จะได้เป็นจำนวนเต็มลบ
  • ผลบวกของจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ จะได้เป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบขึ้นกับจำนวนที่นำมาหาผลบวกนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ม.1/1  เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ  และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถ

1. หาผลบวกของจำนวนเต็มที่กำหนด

2. เขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่กำหนดให้ โดยใช้ความรู้เรื่องการบวกจำนวนเต็ม

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการบวกจำนวนเต็ม

2. สื่อสารและสื่อความหมายในการอธิบายการหาผลลัพธ์จากการบวกจำนวนเต็ม หรือแก้ปัญหาในชีวิตจริง

3. เชื่อมโยงความรู้เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับ ไปใช้ในการทำความเข้าใจหลักการบวกจำนวนเต็ม

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจใบกิจกรรม1

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 ใบกิจกรรม1: ต้องบวกอย่างไร

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรกพบจำนวนเต็ม (Rerun)
ชั่วโมง แรกพบจำนวนเต็ม
เรื่อง คิดก่อน ค่อยลองทำ (1) 17 ต.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)