สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกลักษณะ ของการเปลี่ยนแปลงของอาหารที่นามาทำกล้วยบวชชี จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสได้

2. ทำอาหารจากผลไม้ได้

3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการบอกลักษณะ ของการเปลี่ยนแปลงของอาหารที่นามาทำกล้วยบวชชี จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

2. สังเกตพฤติกรรมการทำอาหารจากผลไม้

3. สังเกตพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยตนเอง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ผลไม้
ชั่วโมง ผลไม้ (5) 18 ก.ค. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์