สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

สังเกตการบอกลักษณะและสวนประกอบของสิ่ง ต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใชประสาทสัมผัสได้

การวัดผลและประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมการบอกรสชาติอาหารที่ชิม         

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2566/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อาหารดีมีประโยชน์
ชั่วโมง อาหารดีมีประโยชน์ (2) 22 มิ.ย. 66
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์