สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แผนที่ดาวช่วยให้รู้วันและเวลาที่กลุ่มดาวต่างๆ ปรากฏบนท้องฟ้า รวมถึงรู้ตำแหน่งและทิศของกลุ่มดาว
ทำให้สังเกตกลุ่มดาวบนท้องฟ้าได้ง่ายขึ้น การวางแผนดูดาวต้องคำนึงถึงวันที่จัดกิจกรรม ซึ่งเป็นวันที่ไม่มีแสงรบกวน
จากดวงจันทร์ เป็นฤดูที่ไม่มีฝนหรือเมฆรบกวน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. วางแผนดูดาวโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ และเทคโนโลยีอวกาศ

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา โดยหาความสัมพันธ์ของเวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์ในแต่ละวันตามปฏิทินจันทรคติกับตำแหน่งของดวงจันทร์บนท้องฟ้า เพื่อเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมกับการดูดาวและปรากฏการณ์ดาราศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

การตอบคำถามในใบงาน  และการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ในการเลือกวันที่จะจัดกิจกรรมสำหรับดุปรากฏการทางด้านดาราศาสตร์

เครื่องมือ

1. ใบงานที่ 1 ดูดาววันไหนดี

2. ใบกิจกรรมที่ 1 ดูดาววันไหนดี

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลก ดวงดาว และอวกาศ
ชั่วโมง โลก ดวงดาว และอวกาศ
เรื่อง ดูดาววันไหนกันดี (1) 6 ต.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)