สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดาวเทียมเป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วส่งไปโคจรรอบโลกเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ด้านการสื่อสาร โทรศัพท์ ได้แก่ สัญญาณโทรทัศน์ วิทยุ ด้านอุตนิยมวิทยา ได้แก่ การพยากรณ์อากาศ ความเร็วลม ด้านการกำหนดตำแหน่ง ได้แก่ การรับ ส่งสัญญาณ GPS ด้านการสำรวจทรัพยากร ได้แก่ การเกษตร ธรณีวิทยา และด้านดาราศาสตร์ ได้แก่ ดาวเทียมสำหรับการสำรวจดาวต่างๆ  ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่การดำเนินชีวิตของคนบนโลก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายการใช้ประโยชน์จากดาวเทียม

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป จากการแสดงถึงการวิเคราะห์ความหมายจากภาพถ่ายจากดาวเทียม
และลงข้อสรุป

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

          1. การตอบคำถามในใบงาน  และการนำเสนอการใช้ประโยชน์จากดาวเทียม

          2. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป จากการแสดงถึงการวิเคราะห์ความหมายจากภาพถ่ายจากดาวเทียม

และลงข้อสรุป

 เครื่องมือ

1. ใบความรู้ที่ 2 ประโยชน์ของดาวเทียมในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลก ดวงดาว และอวกาศ
ชั่วโมง โลก ดวงดาว และอวกาศ
เรื่อง รู้ลึก รู้กว้างกับเทคโนโลยีอวกาศ (3) 3 ต.ค. 66 (มีใบความรู้)