สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เทคโนโลยีอวกาศ คือ เทคโนโลยีที่นำไปใช้เพื่อการสำรวจโลกและอวกาศ ซึ่งเทคโนโลยีอวกาศสามารถจำแนกประเภทได้เป็นเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำหรับการสำรวจโลกและการสำรวจอวกาศ เช่น ดาวเทียม สถานีอวกาศ กล้องโทรทรรศน์ จรวด ยานอวกาศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2. ยกตัวอย่างความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศจากข้อมูลที่รวบรวมได้

การวัดผลและประเมินผล

 วิธีการ

1. การตอบคำถามในใบงาน  และการนำเสนอการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ

2. การตอบคำถามในใบงานและยกตัวอย่างความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศจากข้อมูลที่รวบรวมได้     

เครื่องมือ

1. ใบความรู้ที่ 1 เทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้

2. ใบงานที่ 1 เทคโนโลยีอวกาศมีอะไรบ้าง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลก ดวงดาว และอวกาศ
ชั่วโมง โลก ดวงดาว และอวกาศ
เรื่อง รู้ลึก รู้กว้างกับเทคโนโลยีอวกาศ (2) 29 ก.ย. 66