สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เทคโนโลยีอวกาศมีบทบาทต่อการดำ รงชีวิตของมนุษย์ โดยเราได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี อวกาศในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการสื่อสาร ด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านอวกาศ หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ ในด้านวัสดุศาสตร์ด้านอาหาร ด้านการแพทย์เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2. ยกตัวอย่างความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศจากข้อมูลที่รวบรวมได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. การตอบคำถามในใบงาน  และการนำเสนอการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ

2. การตอบคำถามในใบงานและยกตัวอย่างความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศจากข้อมูลที่รวบรวมได้       

เครื่องมือ

1. ใบความรู้ที่ 1 เทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้

2. ใบงานที่ 1 เทคโนโลยีอวกาศมีอะไรบ้าง

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลก ดวงดาว และอวกาศ
ชั่วโมง โลก ดวงดาว และอวกาศ
เรื่อง รู้ลึก รู้กว้างกับเทคโนโลยีอวกาศ (1) 26 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)