สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตำแหน่งของดวงจันทร์สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบนโลก โดยเมื่อตำแหน่งของดวงจันทร์อยู่ใน
แนวเดียวกันกับดวงอาทิตย์เช่น วันขึ้น 15 ค่ำ และแรม 15 ค่ำ ระดับน้ำ บนโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยระดับน้ำ
ที่ขึ้นสูงสุดและลงต่ำ สุด จะแตกต่างกันมาก แต่เมื่อดวงจันทร์อยู่ในแนวตั้งฉากกับดวงอาทิตย์เช่น วันขึ้น 8 ค่ำ
และแรม 8 ค่ำ ระดับน้ำ ขึ้นสูงสุดและน้ำลงต่ำสุดจะไม่แตกต่างกันมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการเกิดน้ำขึ้น น้ำลง

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การสังเกต เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของน้ำในช่วงวัน

2. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา โดยสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสูงของน้ำในช่วงเวลาต่างๆ ของวัน

3. การสร้างแบบจำลอง เกี่ยวกับการอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยแบบจำลองเพื่ออธิบายรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำกับตำแหน่งของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำขึ้น น้ำลง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

          1. การตอบคำถามในใบงาน  และการนำเสนอแบบจำลองเพื่ออธิบายการเกิดน้ำขึ้น น้ำลง และผลของน้ำขึ้น
น้ำลงต่อเหตุการณ์ที่เลือกศึกษา

          2. การสังเกต จากการบันทึกผลการสังเกตระดับความสูงของน้ำในแต่ละช่วงเวลาตามข้อมูลที่ได้รับ
และการบันทึกการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในรอบ 1 วัน

เครื่องมือ

1. ใบกิจกรรมที่ 1 น้ำขึ้น น้ำลงเป็นอย่างไร

2. ใบงานที่ 1 น้ำขึ้น น้ำลงเป็นอย่างไร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลก ดวงดาว และอวกาศ
ชั่วโมง โลก ดวงดาว และอวกาศ
เรื่อง น้ำขึ้น น้ำลง (1) 22 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)