สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก โดยเปลี่ยนตำแหน่งไปตามวงโคจรรอบโลกในแต่ละวันทำให้คนบนโลกที่อยู่ตำแหน่งเดิมมองเห็นดวงจันทร์ขึ้นหรือตกช้าไปประมาณวันละ 50 นาที

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายการเกิดข้างขึ้น ข้างแรม และการเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การสังเกต เกี่ยวกับรูปร่างและเวลาที่ดวงจันทร์ปรากฏบนท้องฟ้า

2. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ โดยสามารถหาความสัมพันธ์ตำแหน่งของดวงจันทร์ขณะโคจรรอบโลกกับพื้นที่ที่ดวงจันทร์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์และหันเข้าหาโลก

3. การสร้างแบบจำลอง เกี่ยวกับการอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยแบบจำลองเพื่ออธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและส่วนสว่างของดวงจันทร์ที่หันเข้าหาโลกในรอบหนึ่งเดือน และการเปลี่ยนแปลงเวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์

การวัดผลและประเมินผล

 วิธีการ

1. การตอบคำถามในใบงาน  และการนำเสนอแบบจำลองเพื่ออธิบายการเกิดข้างขึ้น ข้างแรม และการเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์

2. การสร้างแบบจำลอง จากการใช้แบบจำลองแสดงให้เห็นถึงสัมพันธ์ของแบบรูปการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและส่วนสว่างของดวงจันทร์ที่หันเข้าหาโลกในรอบหนึ่งเดือน

 เครื่องมือ

1. ใบกิจกรรมที่ 2 เวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์เป็นอย่างไร

2. ใบงานที่ 2 เวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์เป็นอย่างไร

3. ใบความรู้ที่ 2 เวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลก ดวงดาว และอวกาศ
ชั่วโมง โลก ดวงดาว และอวกาศ
เรื่อง ข้างขึ้น ข้างแรม (3) 19 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)