สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ฤดูของประเทศไทย เกิดจากการที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณคาบสมุทรเหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อย จึงได้รับผลของมรสุมซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างเหนือพื้นทวีปและเหนือพื้นมหาสมุทร บนซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ในแต่ละช่วงเวลา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายการเกิดฤดูของโลกและประเทศไทย

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1.การสร้างแบบจำลอง เกี่ยวกับการอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยแบบจำลอง
เพื่ออธิบายการเกิดฤดูของโลก

2.การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป โดยทำความเข้าใจข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิดฤดูของโลก

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

1. การสังเกต เกี่ยวกับลักษณะที่แสงตกกระทบบนแผ่นกระดาษและบนลูกโลก

2. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป โดยทำความเข้าใจข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิดฤดูของโลก

3. กำหนดและควบคุมตัวแปร โดยสามารถกำหนดตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสมมติฐานการทดลอง

2 เครื่องมือ

1. ใบกิจกรรมที่ 1 ฤดูของโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร

2. ใบงานที่ 1 ฤดูของโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร

3. ใบความรู้ที่ 1 การเกิดฤดู

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลก ดวงดาว และอวกาศ
ชั่วโมง โลก ดวงดาว และอวกาศ
เรื่อง ฤดูของโลก (3) 8 ก.ย. 66 (มีใบความรู้)