สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ขนาดของแรงโน้มถ่วงขึ้นอยู่กับ มวลของวัตถุและระยะห่างระหว่างวัตถุ โดยแรงโน้มถ่วงจะลดลงเมื่อระยะห่างระหว่างวัตถุมากขึ้น และขนาดของแรงโน้มถ่วงจะมากขึ้นเมื่อมวลของวัตถุมากขึ้น ซึ่งสามารถความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงโน้มถ่วงกับระยะห่างระหว่างวัตถุรวมได้จากสมการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมการ

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 การลงความเห็นจากข้อมูล โดยระบุขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือ วิเคราะห์ขนาดของแรง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. การตอบคำถามในใบงาน  และการนำเสนอเพื่ออธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมการ

2. การลงความเห็นจากข้อมูล จากความสามารถในการระบุขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือและเปรียบเทียบขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือเมื่อมวลของลูกตุ้มต่างกัน

เครื่องมือ

- ใบความรู้ที่ 2 แรงโน้มถ่วง

- ใบความรู้ที่ 3 การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลก ดวงดาว และอวกาศ
ชั่วโมง โลก ดวงดาว และอวกาศ
เรื่อง การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ (3) 1 ก.ย. 66 (มีใบความรู้)