สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงโน้มถ่วงคือมวลของวัตถุและระยะห่างระหว่างวัตถุ โดยขนาดของแรงโน้มถ่วง

จะมากขึ้นเมื่อมวลของวัตถุมากขึ้น และขนาดของแรงโน้มถ่วงจะลดลงเมื่อระยะห่างระหว่างวัตถุมากขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

    ด้านความรู้

อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมการ
   ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

-การลงความเห็นจากข้อมูล โดยระบุขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือ วิเคราะห์ขนาดของแรง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. การตอบคำถามในใบงาน  และการนำเสนอเพื่ออธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมกา

2. การลงความเห็นจากข้อมูล จากความสามารถในการระบุขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือและเปรียบเทียบขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือเมื่อมวลของลูกตุ้มต่างกัน

 เครื่องมือ

          -         ใบกิจกรรมที่ 2 ขนาดของแรงโน้มถ่วงขึ้นอยู่กับปริมาณใด

          -         ใบงานที่ 2 ขนาดของแรงโน้มถ่วงขึ้นอยู่กับปริมาณใด         

-      ใบความรู้ที่ 2 แรงโน้มถ่วงปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลก ดวงดาว และอวกาศ
ชั่วโมง โลก ดวงดาว และอวกาศ
เรื่อง การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ (2) 29 ส.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)