สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางการโคจร ซึ่งดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ด้วยแรงโน้มถ่วงที่ดวงอาทิตย์กระทำกับดาวเคราะห์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมการ

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

- การสังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มเมื่อเหวี่ยงให้ลูกตุ้มเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วที่ต่างกัน

- การลงความเห็นจากข้อมูล โดยระบุขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือ วิเคราะห์ขนาดของแรง

ด้านความรู้

อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมการ

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

- การสังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มเมื่อเหวี่ยงให้ลูกตุ้มเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วที่ต่างกัน

 - การลงความเห็นจากข้อมูล โดยระบุขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือ วิเคราะห์ขนาดของแรง

การวัดผลและประเมินผล

 วิธีการ

          1. การตอบคำถามในใบงาน  และการนำเสนอเพื่ออธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์
ด้วยแรงโน้มถ่วง

          2. การสังเกต จากการบันทึกลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกตุ้ม ตามที่ปรากฏจริง ไม่ใส่ความคิดเห็น

          3. การลงความเห็นจากข้อมูล จากความสามารถในการระบุขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือและเปรียบเทียบขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือเมื่อลูกตุ้มเคลื่อนที่ด้วยอัตราช้าและเร็ว

 เครื่องมือ

          -         ใบกิจกรรมที่ 1 การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์เป็นอย่างไร

          -         ใบงานที่ 1  การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์เป็นอย่างไร

          -         ใบความรู้ที่ 1 การโคจร

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โลก ดวงดาว และอวกาศ
ชั่วโมง โลก ดวงดาว และอวกาศ
เรื่อง การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ (1) 29 ส.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)