สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทัศนอุปกรณ์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับแสงและการมองเห็น อาศัยหลักการสะท้อนและหักเหของแสงผ่านแผ่นสะท้อนแสงหรือเลนส์เพื่อปรับเปลี่ยนการเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดภาพ ออกแบบความสัมพันธ์ของเลนส์ ระยะวัตถุ ระยะภาพ และลักษณะภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานอุปกรณ์ทางแสงนั้น เช่น แว่นขยาย กล้องถ่ายรูป และกล้องจุลทรรศน์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

- อธิบายการทำงานของทัศนอุปกรณ์จากข้อมูลที่รวบรวมได้

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

- การสังเกต เกี่ยวกับลักษณะ หลักการทำงาน และการมองเห็นหรือการเกิดภาพจากทัศน์อุปกรณ์ต่าง ๆ

- การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป โดยแปลความหมายข้อมูลจากการทำกิจกรรมและลงข้อสรุปเกี่ยวกับ การทำงานของทัศนอุปกรณ์

- การสร้างแบบจำลอง โดยเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดภาพ เพื่ออธิบายการเทำงานของทัศนอุปกรณ์

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

- วัตถุวิสัย โดยแปลความหมายข้องมูลให้สอดคล้องกับหลักฐานอย่างเที่ยงตรง

- ความอยากรู้อยากเห็น โดยกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยในการทำกิจกรรม

- ความมุ่งมั่นอดทน โดยตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐานนำไปสู่การอธิบาย ลงข้อสรุป และทำให้งานสำเร็จ

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

- การแปลความหมายข้อมูลและใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากผลการทำกิจกรรม และลงข้อสรุปเกี่ยวกับหลักการและการทำงานของทัศนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แว่นขยาย กล้องถ่ายรูป และกล้องจุลทรรศน์

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. การตอบคำถามในใบงานเกี่ยวกับการทำงานของทัศนอุปกรณ์อย่างถูกต้อง

2. การทำแบบฝึกหัดเรื่องดวงตาและทัศนอุปกรณ์ในใบงานอย่างถูกต้อง
3. การสังเกต จากการบันทึกผลการทำกิจกรรม โดยสังเกตลักษณะอุปกรณ์ การทำงาน และการเกิดภาพของทัศน์อุปกรณ์อย่างละเอียดและไม่ลงความเห็นของผู้สังเกตลงไป

4. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป จากการบันทึกผลการทำกิจกรรมและตอบคำถามในใบงาน โดยแปลความหมายความสัมพันธ์ของลักษณะอุปกรณ์ การเคลื่อนที่ของแสง และการเกิดภาพ และการทำงานของทัศนอุปกรณ์ต่าง ๆ

5. การสร้างแบบจำลอง จากการบันทึกผลการทำกิจกรรม โดยสร้างแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของลักษณะอุปกรณ์ การเคลื่อนที่ของแสง และการมองเห็น เพื่ออธิบายการทำงานของทัศนอุปกรณ์ ให้เข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง

6. วัตถุวิสัย จากการบันทึกผลและการตอบคำถามในใบงานที่สะท้อนความสอดคล้องของหลักฐานและการแปลความหมายที่เที่ยงตรง

7. ความอยากรู้อยากเห็น จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นในการทำงาน

8. ความมุ่งมั่นอดทน จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงความมุ่งมั่นอดทนเพื่อทำงานระหว่างทำกิจกรรม และทำให้งานประสบความสำเร็จ

9. การแปลความหมายข้อมูลและใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ จากการตอบคำถามในใบงาน วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากผลการทำกิจกรรม และลงข้อสรุปเกี่ยวกับหลักการและการทำงานของทัศนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แว่นขยาย กล้องถ่ายรูป และกล้องจุลทรรศน์ ที่สะท้อนความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือหลักฐาน

เครื่องมือ

          1. ใบงานที่ 2 การ ทัศนอุปกรณ์ทำงานอย่างไร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แสง
ชั่วโมง แสง
เรื่อง ดวงตาและทัศนอุปกรณ์ (3) 15 ส.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)