สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เลนส์นูนจะทำให้แสงขนานที่เคลื่อนที่ผ่านเกิดการหักเหและเปลี่ยนแนวการเคลื่อนที่ของแสงให้ไปตัดกันที่จุดจุดหนึ่ง เรียกจุดที่รังสีหักเหตัดกันนี้ว่า จุดโฟกัสของเลนส์นูน ส่วนเลนส์เว้าจะทำให้แสงขนานที่เคลื่อนที่ผ่านเกิดการหักเหและเปลี่ยนแนวการเคลื่อนที่ของแสงให้กระจายออก ทำให้รังสีหักเหไม่ตัดกัน แต่ถ้าต่อแนวรังสีของแสงจะทำให้แนวรังสีของแสงที่ต่อมาตัดกันที่จุดจุดหนึ่งด้านหน้าของเลนส์ เรียกจุดจุดนี้ว่า จุดโฟกัสเสมือนของเลนส์เว้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

- อธิบายการเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดภาพจากเลนส์นูนและเลนส์เว้า

- เขียนแผนภาพแสดงการเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดภาพผ่านเลนส์นูนและเลนส์เว้า

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          - การสังเกต การหักเหของแสงเมื่อแสงเดินทางผ่านเลนส์นูนและเลนส์เว้า ลักษณะของภาพที่เกิดขึ้นเมื่อมองผ่านเลนส์นูนและเลนส์เว้า 

          - การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป โดยแปลความหมายข้อมูลจากการทำกิจกรรม และลงข้อสรุปเกี่ยวกับการหักเหของแสงผ่านเลนส์ และการเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพเนื่องจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์

          - การสร้างแบบจำลอง โดยเขียนแผนภาพแสดงการเกิดภาพเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านเลนส์ เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของการหักเหของแสงผ่านเลนส์ ระยะวัตถุ ระยะภาพ และลักษณะของภาพจากเลนส์นูนและเลนส์เว้า

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

          - วัตถุวิสัย โดยแปลความหมายข้อมูลสอดคล้องกับหลักฐานอย่างเที่ยงตรง

          - ความอยากรู้อยากเห็น โดยกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยในการทำกิจกรรม

          - ความมุ่งมั่นอดทน โดยตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐานนำไปสู่การอธิบาย ลงข้อสรุป และทำให้งานสำเร็จ

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

           - การอธิบายปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับการเกิดภาพเมื่อแสงหักเหผ่านเลนส์ จากความสัมพันธ์ระหว่างเลนส์ ระยะวัตถุ ระยะภาพ และลักษณะภาพ นำไปใช้อธิบายปรากฎการณ์ที่กำหนด

          -  การแปลความหมายข้อมูลและใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากผลการทำกิจกรรม และลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิดภาพเนื่องจากแสงหักเหผ่านเลนส์ และการเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงเพื่อแสดงตำแหน่งและลักษณะของภาพจากเลนส์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

1. การตอบคำถามในใบงานเกี่ยวกับการเคล่ื่อนที่ของแสงและการเกิดภาพจากเลนส์นูนและเลนส์เว้าอย่างถูกต้อง

2. การตอบคำถามในใบงานเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนส์นูนและเลนส์เว้าอย่างถูกต้อง 
3. การสังเกต การบันทึกผลกิจกรรม มีความละเอียดรอบคอบและไม่ใส่แนวคิดผู้สังเกต เกี่ยวกับการเคล่ื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์และการเกิดภาพจากเลนส์นูนและเลนส์เว้า

4. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป จากการบันทึกผลกิจกรรมและการตอบคำถามในใบงาน โดยแปลความหมายและสรุปความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ การเกิดภาพ ตำแหน่งภาพ และลักษณะของภาพ 

5. การสร้างแบบจำลอง จากการบันทึกผล การตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัดในใบงาน โดยใช้การเขียนแผนภาพแสดงการเคลื่อนที่ของแสง การหักเหของแสง ตำแหน่งภาพ และลักษณะภาพ เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของการเกิดภาพกับเลนส์นูนและเลนส์เว้าให้เข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง

 6. วัตถุวิสัย จากการบันทึกผลและการตอบคำถามในใบงานที่สะท้อนความสอดคล้องของหลักฐานและการแปลความหมายที่เที่ยงตรง

7. ความอยากรู้อยากเห็น จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นในการทำงานและผลของทำกิจกรรม 

8. ความมุ่งมั่นอดทน จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงความมุ่งมั่นอดทนเพื่อทำงานระหว่างทำกิจกรรม และทำให้งานประสบความสำเร็จ

9. การอธิบายปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ จากการบันทึกผลการทำกิจกรรม สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับการการเกิดภาพจากเลนส์นูนและเลนส์เว้าได้ถูกต้อง

10. การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ จากการตอบคำถามในใบงาน วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลผลการทำกิจกรรม และลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเกิดภาพเนื่องจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์ และการเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงตำแหน่งภาพและลักษณะของภาพจากเลนส์ ที่สะท้อนความสัมพันธ์ของข้อมูลและหลักฐาน

 เครื่องมือ

          1. ใบงานที่ 3 การเกิดภาพจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์เป็นอย่างไร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แสง
ชั่วโมง แสง
เรื่อง การหักเหของแสง (3) 25 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)