สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การมองเห็นวัตถุเป็นผลจากการมีแสงจากวัตถุเข้าตา ซึ่งอาจเป็นแสงวัตถุโดยตรงหรือแสงสะท้อน  การสะท้อนของแสงเป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสง นั่นคือมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนเสมอ การสะท้อนของแสงที่กระจกเงาราบ กระจกเว้า และกระจกนูน ทำให้เกิดภาพ โดยภาพจากกระจกเงาราบเป็นภาพเสมือนมีขนาดเท่ากับวัตถุ ที่ระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุ  ภาพจากกระจกเงาเว้าเป็นได้ทั้งภาพจริงขนาดเล็กกว่าวัตถุ เท่ากับวัตถุ หรือใหญ่กว่าวัตถุ และภาพเสมือนขนาดใหญ่กว่าวัตถุ ส่วนภาพจากกระจกเงานูนจะเกิดภาพเสมือนที่มีขนาดเล็กกว่าวัตถุ การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ กระจกเงาเว้า และกระจกเงานูนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

- อธิบายกฎการสะท้อนของแสง

- อธิบายการเกิดภาพเนื่องจากการสะท้อนของแสงในกระจกเงาราบ กระจกเงาเว้า และกระจกเงานูน

- อธิบายการเขียนภาพการเคลื่อนที่ของแสงแสดงการเกิดภาพจากกระจกเงาแบบต่าง ๆ

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 - การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป โดยแปลความหมายข้อมูลจากกิจกรรมและการอภิปราย แล้วลงข้อสรุปเกี่ยวกับการสะท้อนของแสง การเกิดภาพจากกระจกเงาแบบต่าง ๆ และการใช้ประโยชน์

- การสร้างแบบจำลอง โดยเขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสงเพื่อใช้อธิบายการสะท้อนของแสงและแสดงการเกิดภาพจากกระจกเงาแบบต่าง ๆ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

- วัตถุวิสัย โดยแปลความหมายข้อมูลสอดคล้องกับหลักฐานอย่างเที่ยงตรง

- ความอยากรู้อยากเห็น โดยกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยในการทำกิจกรรม

- ความมุ่งมั่นอดทน โดยตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐานนำไปสู่การอธิบาย ลงข้อสรุป และทำให้งานสำเร็จ

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

 - การอธิบายปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับกฎการสะท้อนของแสงจากความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่เกิดขึ้นในปรากฎการณ์การสะท้อนของแสง

- การแปลความหมายข้อมูลและใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยวิเคราะห์และแปลงความหมายข้อมูลจากผลการทดลอง และลงข้อสรุปของกฎการสะท้อนของแสง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. การทำแบบฝึกหัดการสะท้อนของแสง ตอบคำถาม อธิบายและเขียนแผนภาพเกี่ยวกับกฎการสะท้อนของแสง การสะท้อนของแสงและการเกิดภาพในกระจกเงาราบและผิวโค้งแบบต่าง ๆ  อย่างถูกต้อง

2. การทำตั๋วออก อธิบายปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยการสะท้อนของแสงอย่างถูกต้อง
3. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป จากการทำแบบฝึกหัดและตัวออก โดยแปลความหมายและสรุปความสัมพันธ์ของการสะท้อนของแสงและการเกิดภาพในกระจกผิวต่าง ๆ สอดคล้องกับข้อมูลและหลักฐาน

4. การสร้างแบบจำลอง จากการทำแบบฝึกหัด โดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของการสะท้อนของแสงกับการเกิดภาพในกระจกผิวต่าง ๆ ถูกต้อง และเข้าใจได้ง่าย

5. วัตถุวิสัย จากการบันทึกผลและการตอบคำถามในใบงาน ที่สะท้อนความสอดคล้องกันของหลักฐานและการแปลความหมายที่เที่ยงตรง

          6. ความอยากรู้อยากเห็น จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความอยากรู้อยากเห็นในการะหว่างการทำกิจกรรม

          7. ความมุ่งมั่นอดทน จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความมุ่งมั่นอดทนในการทำงานระหว่างกิจกรรมและความสำเร็จของการทำงาน

          8. การอธิบายปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ จากแบบฝึกหัดและตั๋วออก สร้างคำอธิบายที่แสดงความสัมพันธ์ของการสะท้อนของแสงกับ ระยะภาพ ระยะวัตถุ และลักษณะภาพ จากการเกิดภาพในกระจกผิวต่าง ๆ ถูกต้อง และเข้าใจได้ง่าย

          9. การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ จากแบบฝึกหัดและตั๋วออก วิเคราะห์ แปลความหมายและลงข้อสรุปเพื่ออธิบายการสะท้อนของแสงและการเกิดภาพในกระจกผิวต่าง ๆ ที่สะท้อนความสัมพันธ์ของข้อมูลหรือหลักฐาน

เครื่องมือ

          1. ใบงานที่ 4 แบบฝึกหัดเรื่องการสะท้อนของแสง

          2. ตั๋วออก

         

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แสง
ชั่วโมง แสง
เรื่อง การสะท้อนของแสง (5) 18 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)