สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การตัดสินใจยอมรับและเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง โดยนำความรู้ด้านพันธุศาสตร์ไปใช้ จะต้องคำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสม ผลกระทบที่เกิดขึ้น และไม่ผิดจริยธรรม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

ตัดสินใจเลือกวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม และคำนึงถึงจริยธรรม จากสถานการณ์เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ที่กำหนดให้

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

           ลงความเห็นจากข้อมูล โดยนำข้อมูลที่กำหนดให้มาวิเคราะห์และลงความเห็นในการเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งจากสถานการณ์ที่กำหนด

การวัดผลและประเมินผล

 วิธีการ

          การบันทึกผลการทำกิจกรรม การอภิปรายและการตอบคำถาม เกี่ยวกับการเลือกวิธีการ โดยใช้ความถูกต้อง เหมาะสม และคำนึงถึงจริยธรรมจากสถานการณ์เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ที่กำหนดให้

 เครื่องมือ

          1. ใบกิจกรรมที่ 1 จริยธรรมด้านพันธุศาสตร์ของนักเรียนเป็นอย่างไร

          2. ใบงานที่ 1 จริยธรรมด้านพันธุศาสตร์ของนักเรียนเป็นอย่างไร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชั่วโมง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง จริยธรรมด้านพันธุศาสตร์ 27 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)