สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมเป็นสิ่งมีชีวิตสร้างขึ้นจากกระบวนการพันธุวิศวกรรมโดยนำยีนที่ควบคุมลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์ต้องการจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปเชื่อมต่อกับดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิต อีกชนิดหนึ่งทำให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

 - อธิบายความหมายและกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

           - การจัดกระทำและการสื่อความหมายข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

          การบันทึกผลการทำกิจกรรม การตอบคำถามท้ายกิจกรรม และการอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการ

เครื่องมือ

          1. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมคืออะไร

          2. ใบงานที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมคืออะไร         

          3. ใบความรู้ที่ 1 กระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชั่วโมง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (1) 20 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)