สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โรคทางพันธุกรรมเป็นโรคที่เกิด จากความผิดปกติของโครโมโซมหรือยีน เช่น กลุ่มอาการดาวน์ เป็นโรคที่เกิดจากโครโมโซมมีจำนวนเกินจากปกติ ส่วนโรคธาลัสซีเมียเกิดจากความผิดปกติของยีน ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของเฮโมโกลบิน คนที่เป็นโรคทางพันธุกรรมจะมีลักษณะต่างไปจากคนปกติโรคทางพันธุกรรมส่วนใหญ่สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของยีนที่ส่งผลให้เกิดโรคธาลัสซีเมีย

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป โดยนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาอธิบายการเปลี่ยนแปลงของยีนที่ทำให้เกิดโรคธาลัสซีเมีย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

          1. การบันทึกผลการทำกิจกรรม การตอบคำถามท้ายกิจกรรม และการอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของยีนที่ส่งผลให้เกิดโรคธาลัสซีเมีย

          2. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป จากการแสดงความคิดเห็นและเชื่อมโยงข้อมูลจากการสืบค้นที่ได้ มาอธิบายการเปลี่ยนแปลงของยีนที่ทำให้เกิดโรคธาลัสซีเมีย

 เครื่องมือ

          - ใบความรู้ที่ 2 สาเหตุการเกิดและลักษณะของโรคธาลัสซีเมีย

          - ใบงานที่ 2 ความผิดปกติของยีนทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้อย่างไร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชั่วโมง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมและยีนกับโรคทางพันธุกรรม (2) 16 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)